วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน

.....วิชาดนตรีเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเสียงที่คนเรานำมาเรียบเรียงให้เกิดทำนองไพเราะ และประกอบจังหวะทำให้ฟังแล้วเกิดความรู้สึกคล้อยตามเจตนาของผู้แต่ง เช่น สนุกสนานร่าเริง  เศร้าโศก ซาบซึ้ง  วังเวง  ฮึกเหิม  กร้าวร้าว  อ้อนวอน เป็นต้น

.....นักเรียนทุกคนโชคดีมากที่มีโอกาสได้เรียนวิชาดนตรี  ดนตรีจะช่วยให้นักเรียนมีความสุขจากการฟัง หรือจากการบรรเลงดนตรีเอง  นักดนตรีที่ขยันฝึกฝนมากและสม่ำเสนมอจะทำให้เกิดทักษะในการบรรเลงมาก และจะทำให้เสียงตนตรีมีความไพเราะ

.....วัตถุประสงค์ของวิชาดนตรี
1.  ...........................................................................
2.  ...........................................................................
3.  ...........................................................................

.....ขอให้นักเรียนที่เรียนวิชานี้ทำกิจกรรมและส่งงานตามที่กำหนดให้  ดังต่อไปนี้
1.  ...........................................................................
2.  ...........................................................................